مجموعه ی ارگودیک با هدف خدمات حسابداری و مشاوره ی مالی،بیمه ای وسرمایه گذاری و آموزش دانش تخصصی در زمینه های فوق راه اندازی شده است.